Movestic Hållbarhetssammanställning

Uppdaterad:

Liv & pensions bolaget Movestic har för fjärde året i rad gjort en hållbarhetssammanställning av samtliga fonder i deras fondutbud. Vi har prata med Andreas Söderström, som är ansvarig för sammanställning, om vad läsare kan förvaltas av den senaste upplagan.

Hela sammanställningen finns att hitta på Movestic hemsida.

Berätta gärna kort om Movestic hållbarhetssammanställning för läsare som inte känner till den.   

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. 

För fjärde året publicerar vi en separat hållbarhetssammanställning där det arbete fonderna och fondbolagen gör inom området ansvarsfulla investeringar utvärderas och betygsätts. Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har. 

Movestics fondutbud har över tid byggts upp för att möjliggöra för sparare att bygga diversifierade sparportföljer och omfattar aktiefonder, räntefonder och hedgefonder. Inom kategorierna återfinns såväl aktivt som passivt förvaltade fonder med olika inriktning avseende region och sektor. Fondutbudet utökas också med fler fonder med specifik hållbarhetsinriktning i takt med att marknaden för hållbart sparande utvecklas.

Ni startade det här initiativet 2015, vad var det som fick er att satsa på hållbarhet? 

Vi hade tidigt fokus på miljömärkningar och etiska fonder, och när produktfloran, efterfrågan och hållbarhetens inriktning över tid utvecklades insåg vi svårigheten för spararen att navigera bland dessa. Syftet med vårt fondutbud är inte att ha så många fonder som möjligt utan att ha ett väl utvärderat utbud som är brett nog för att spararens behov ska kunna tillgodoses, och erbjuda flera alternativ, men inte hela fonduniverset. Det är därför enklare för oss att göra den här typen av sammanställning, som kräver en del arbete, än för en aktör med ett väldigt stort fondutbud.

Ni skriver att fondernas betyg är absolut och inte relativ, kan ni utveckla? 

Movestics utgångspunkt vid betygssättning är att hållbarhet är ett förhållningssätt snarare än en tävling. Vår målsättning är att genom goda exempel lyfta fonder och fondbolag till en hög lägstanivå som driver utvecklingen framåt.  Därav är vår bedömning av fonder absolut och inte relativ. Fonder som lever upp till våra krav tilldelas grönt betyg, fonder som är på god väg ett gult. Fonder som över en längre tid är röda och visar svag utveckling i rätt riktning får lämna utbudet. Passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder, vilka har som huvudsaklig uppgift att investera i samtliga tillgängliga aktier i ett givet index, har inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier om inte detta på förhand framgår av fondens mandat.

Att arbeta med hållbarhet har allt mer blivit en integrerad del av ett börsnoterat företags affärsmodell. Ser ni samma utveckling hos fondbolagen? 

Under de fyra år vi har publicerat hållbarhetssammanställningen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud blivit allt bättre och håller generellt en hög nivå. I utbudet är det en stor andel av fonderna som utesluter investeringar i kontroversiella branscher och vi ser framsteg gällande aktivt påverkansarbete. 

En annan förklaring till att kvaliteten på hållbarhetsarbetet höjts är Movestics fokus på hållbarhet i urvalsprocessen av nya fonder. De fonder som har adderats under året uppfyller våra grundkriterier för hållbarhetsarbete. De har integrerat hållbarhetsarbetet i investeringsanalysen och för aktivt påverkansdialoger med de bolag som de investerar i. Vi har under året identifierat att flera fondbolag gjort stora framsteg när det gäller att utveckla och integrera hållbarheten i investeringsprocessen. Som ett resultat av denna positiva utveckling har fonder erhållit internationella utmärkelser och även svenska hållbarhetsmärkningar.

Samtliga fondbolag som finns representerade i Movestics fondutbud har en hållbarhetspolicy som i mycket stor utsträckning också är implementerad i de olika fonderna och i vissa fall med specifika tillämpningar på fondnivå. Det är glädjande att se att synen på hållbarhet har skiftat från att bara anses vara en risk till att även vara en möjlighet till ökad avkastning. De traditionella gränserna mellan att välja in, välja bort och påverka bolag börjar gradvis att suddas ut. Förvaltare tar nu ett större helhetsansvar och använder sig av flera olika strategier. 

Många förvaltare är aktiva med såväl reaktiv som proaktiv påverkan, och både stora och små fondbolag har blivit bättre på att rapportera och mäta utfallet av de dialoger man för med bolagen. Utvecklingen är positiv eftersom det dels skapar tryck på bolagen att agera och dels ökar transparensen för sparare. 

Vilka är de största skillnaderna ni ser hur fondbolag arbetar idag jämfört med när ni startade 2015? 

Kunskapsnivån hos fondbolagen, framförallt på individ- och processnivå är helt annorlunda. Även inställningen till hållbarhet bland fondbolagen har skiftat, från att se det som en kostnad till dagens situation där hållbarhet ses som en investeringsmöjlighet och är helt integrerat.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.