Intervju med Henrik Andersson och Lars Johansson på Didner & Gerge Global

Berätta kort om hur Didner & Gerge Global arbetar med hållbarhet? 

Vi är aktiva förvaltare och investerar i välskötta bolag med stabil ledning och ägare, som har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av investeringsprocessen. Förutom de krav på exklusion av vissa produkter och verksamheter som finns i Didner & Gerges hållbarhetspolicy, följer vi också Svanens krav. Det innebär bland annat att vi inte investerar i bolag som utvinner, förädlar eller producerar elkraft från fossila bränslen och/eller uran. 

Störst påverkan anser vi oss dock ha när vi väljer att investera i bolag som under lång tid bevisat sin ledande position inom hållbara affärsmodeller och att därmed premiera dessa ”stjärnor” på företagshimlen. Genom att vara ”best practice” kan sedan dessa bolag påverka många andra till bättre och mer ambitiösa affärsmodeller för att främja alla aspekter inom hållbart företagande. Exemplevis äger Didner & Gerge det bolag som nyligen rankades som Världens Hållbaraste Företag av Corporate Knight: Schneider Electric (källa).

Vår syn är därmed att hållbarhet bör vara ett långsiktigt tänkande som är en central del i bolagets strategi och uppförande med syfte att göra företaget mer konkurrenskraftigt över en längre horisont. Då detta rimligen är aktieägarnas mål också finns inget motsatsförhållande. Detta bör ske samtidigt som anställda, kunder, miljö och samhälle inte drabbas utan snarare gynnas. (Detta är dock inte synen hos samtliga aktörer på finansmarknaden.)

Ni använder er av relevanta ESG-faktorer, varför använder just ESG? 

Vår grundtes, vårt fundament, i all bolagsanalys är att det bolag som bäst löser kunders problem vinner över tid. Och idag och sannolikt i många år framöver har många kunder en utmaning de verkligen behöver hjälp med: hur anpassar vi vår affärsmodell givet ett samhälle som måste nå netto noll i utsläpp inom 25 år (eller om knappt åtta år enligt The Carbon Clock)?

Det är här företag som Brookfield Renwable, Vestas Wind, Schneider Electric, WSP, Stantec, Salesforce med flera kommer in i bilden. Samtliga är innehav i Didner & Gerge Global och samtliga har en positiv påverkan på sina kunders problem och utmaningar inom miljöområdet. Det andra synsättet – där ett bolag som oljekoncernen Exxon har en 7:a på en 10-gradig skala och världens största operatör av koldrivna förgasningsfabriker, ADP har 9 av 10  – utgår ifrån världen som en sakta krympande organism där den enhet som förbättrar sin skadeåverkan oavsett takt och kraft belönas med en hög poäng.

Miljöaspekten är inte den enda i arbetet med att definiera hållbara affärsmodeller – även om den ofta och rättmätigt tar störst plats på scenen. I begreppet ESG innefattas även att driva företag med en social licens. Den innebär att bidra positivt till en hållbarare miljö, inte förstöra den i en långsammare takt. Det innebär att verka genom inkluderande och medbestämmande principer gentemot sina anställda. Det innebär att ständigt försöka lösa sina kunders framtidsproblem genom innovation. Och det innebär för oss att alltid söka efter ledtrådar på unika och uthålliga företagskulturer.

I Didner & Gerges hållbarhetsploicy står det att “ESG-faktorer diskuteras löpande med representanter för bolagen” Hur fungerar det i praktiken när varje portfölj äger 20-50 innehav var? 

Globalfonden investerar som nämnts ovan nästan uteslutande i bolag med starka hållbarhetsprofiler och därför bedriver vi sällan påverkan på företag enligt ’förbättring från låga nivåer’. Men från tid till annan är vi involverade i diskussioner med innehaven för att ytterligare förbättra deras hållbarhetsarbete och transparens. Påverkansarbetet sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledningar. 

Ett exempel från 2020 visar hur dialogen kan gå till i praktiken: 

Brookfield Asset Management är et bolag som vi har fört diskussioner med under flera år kring hur och vad de rapporterar inom hållbarhetsområdet. 

2018 deltog vi i en referensgrupp av investerare som tillfrågades av bolaget vad vi önskar se framöver. Vi förde även en dialog kring ägandet av vissa tillgångar inom gruppen i ljuset av större hållbarhetsfokus samt önskan att anställa en dedikerad Hållbarhetsansvarig. 2019 publicerade Brookfield sin första hållbarhetsrapport och vi träffade bolaget – med dess nyutnämnde Hållbarhetschef – på deras kontor i New York för att gå igenom den. 

Under 2020 var vi än en gång med i en referensgrupp av investerare för att ge bolaget fortsatt feedback kring hållbarhetsarbetet, vilket bland annat resulterade i en än mer genomarbetad och heltäckande hållbarhetsrapport under året.

Hur upplever ni att era portföljbolag har ändrat sin syn på hållbarhet över de senaste åren? 

Vi är kanske subjektiva här men vår bedömning är att de bolag Didner & Gerge Global investerat i under en längre tid redan tagit dessa frågor på allvar. Det rör sig kanske snarare om att ”formalisera” arbetet i form av ESG-rapporter, styrdokument och informationsdagar så arbetet hörs och syns. Men givetvis är detta positivt då det når en bredare publik och förståelsen ökar generellt. 

Även om miljödelen inom ESG rättmätigt tar största delen av uppmärksamheten upplever vi dock att frågor kring de anställdas villkor, rättigheter och tillfredsställelse på sin arbetsplats fått ökat fokus. Det är därför glädjande att flera av våra innehav dels utmärker sig genom att placera sig högt på olika rankingar av typen ”Best Companies To Work For”, men även genom undersökningar på sajter som Glassdoor och LinkedIn.

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.