Grundläggande nyckeltal för analys av aktier

Grundläggande nyckeltal för analys av aktier

I denna artikel går vi igenom några olika nyckeltal som används för att värdera bolag på börsen. Vi använde ICA och Axfood för att skapa exempel på hur man kan applicera nyckeltalen och jämföra dessa bolag.

När man diskuterar diversifiering av branscher och bolag i sin aktieportfölj så pratar man också ofta om vilken av koncernerna ICA-gruppen eller Axfood man bör välja som del av dagligvaruhandeln. Därför väljer vi att jämföra de två företagen.

1. P/E-tal – (price/earnings)

P/E-talet för en aktie erhålls genom att dividera aktiekursen med vinsten per aktie. Ett av de vanligaste måtten på hur dyr en aktie är. Lämpar sig bäst för att jämföra bolag som liknar varandra, t ex bolag i samma bransch. Lågt P/E innebär låg värdering och vice versa. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. E (Earning) definieras som löpande kvartalsvis för de senaste fyra kvartalen.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood

I de fall uppgifter saknas används senast kända vinst för helåret. Här kan vi se att branschen överlag är högt värderad men att både Axfood och ICA-gruppen ligger under Nasdaq Stockholm. ICA ser något billigare ut än Axfood! 1-1 till ICA med andra ord!

2. P/S-talet (price/sales)

anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. S (Sales) är rörelseintäkter (försäljning) som uppges i den senast kända årsredovisningen dividerat med bolagets totala utestående aktier. Teoretiskt sett vill du ha ett lågt P/S tal i och med att det antigen innebär att priset på en aktie är låg eller att omsättningen är väldigt hög, vilket båda är att anses som positivt.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood

Jämför vi Axfood med ICA är skillnaden inte speciellt stor, sett till både branschen och Nasdaq Stockholm så ser både ICA och Axfood attraktiva ut. Dock så ska man vara försiktig med att bara använda P/S tal som ensamt nyckeltal när du gör en analys. Komplettera med något annat vinstmått för att få en större bild av värdet på företaget.  

3. Direktavkastning

Direktavkastning definieras som bolagets utdelning i förhållande till aktiens pris. Aktieutdelningen i ett bolag bestäms på årsstämman eller bolagsstämman. Utdelningen i förhållande till kursen på en aktie kallas direktavkastning.

Exempel: Om utdelningen per aktie är 7 kronor och aktiekursen är 200 kronor så blir direktavkastningen 3,5 %. 7/200 = 3,5. Utdelningen är den som uppges i den senast kända årsredovisningen och priset är den senaste handelsdagens stängningskurs. Personligen är inte jag speciellt intresserade av utdelningar då jag hellre ser att företaget själva återinvesterar sina vinster för fortsatt hög tillväxt!

Foto av författare
Joakim Ryttersson har mångårig erfarenhet bakom sig vad gäller investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Joakim vill via denna hemsida sprida kunskap om investeringar och vad man ska tänka på för att bli en bättre investerare.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.